Logo BIP
Logo BIP

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki – zgodnie ze Statutem – jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 4. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 5. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90. Z),
 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 8. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
 10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 11. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 12. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 13. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z),
 14. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 15. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 16. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.20.Z),
 17. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
 18. Produkcja pozostałych, gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
 19. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
 20. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
 21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 22. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 23. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 24. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
 25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 26. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 27. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 28. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
 29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 30. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 31. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 32. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
 33. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 34. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 35. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 36. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 37. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 38. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
 39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 40. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 41. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 42. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 43. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
 44. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 45. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 46. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 47. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 48. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
 49. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 50. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 51. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z).


Zadania te Spółka realizuje w ścisłej współpracy z, obsługiwanymi przez siebie, miastami i gminami. Aktualny cennik, świadczonych przez RPWiK Tychy S.A., usług znajduje się w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki, przy ul. Sadowej 4 w Tychach, tel.: (32) 325 70 13.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera