Logo BIP
Logo BIP

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej Spółka akcyjna – własność mieszana w sektorze publicznym, z przewagą własności samorządowej
Firma, pod którą spółka działa Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
Skrót firmy RPWiK Tychy S.A.
Dane o rejestracji Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 0000219629
Siedziba kraj: Polska, województwo: śląskie, miasto: Tychy
Adres ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
NIP 646-001-03-22
REGON 270544647
Kapitał zakładowy w całości wpłacony 58 280 380,00 zł
Numer konta bankowego Bank Millenium:
04 1160 2202 0000 0001 9400 2866

Organy spółki

1. Walne Zgromadzenie

W chwili powołania RPWiK Tychy S.A., kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 7.000.000 akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 zł każda.

W dniu 18 października 2007 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Tychy, zawarto umowę nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Działając na mocy art.4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), Skarb Państwa przeniósł nieodpłatnie na rzecz miasta Tychy 5.950.000 szt. akcji RPWiK Tychy S.A., stanowiących 85% wszystkich akcji Spółki. Pozostała pula 15% (tj. 1.050.000 szt. akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł) przeznaczona została dla uprawnionych pracowników.

Ostatecznie, pracownicy objęli 1.047.394 akcje (14,96% kapitału zakładowego), a w gestii Skarbu Państwa pozostało 2.606 akcji, czyli 0,04% całego kapitału zakładowego Spółki. Natomiast, w dniu 10 maja 2010 roku, Gmina Tychy podpisała umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z pozostałymi gminami, na terenie których RPWiK Tychy S.A. świadczy usługi.

19 sierpnia 2010 roku MSP podpisało umowę z Gminą Tychy o nieodpłatnym przekazaniu na jej rzecz 2.606 akcji (0,037% kapitału zakładowego). Wówczas to struktura własnościowa Spółki przedstawiała się następująco (wg ilości posiadanych akcji): Tychy – 2.566.355 akcji (36,66% kapitału zakładowego), ,pracownicy – 1.047.394 (14,96%), Orzesze – 557.141 (7,96%), Bieruń – 519.328 (7,42%), Łaziska Górne – 454.407 (6,49%), Wyry – 438.088 (6,26%), Czechowice-Dziedzice – 428.977 (6,13%), Brzeszcze – 345.605 (4,94%),Lędziny- 300.178 (4,29%), Bojszowy – 206.589 (2,95%) i Kobiór – 135.938 (1,94%).

6 sierpnia 2013 roku, NWZA podjęło uchwałę zatwierdzającą Plan podziału RPWiK Tychy S.A., przez wydzielenie, w drodze przeniesienia, części majątku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach. natomiast w dniu 11 października 2013 roku, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS, sankcjonujących decyzje wynikające z Planu podziału Spółki. Z tą datą wszystkie 428.997 akcji Gminy Czechowice -Dziedzice zostały unicestwione (pozostali akcjonariusze dysponują 6.571.023 akcjami), a kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. został obniżony o 4.289.770,00 zł i wynosi wynosił wówczas 65.710.230,00 zł.

W dniu 21.11.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna podjęło uchwałę  w sprawie podziału Spółki, poprzez wydzielenie, w drodze przeniesienia, części majątku Spółki na rzecz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. oraz Agencji Komunalnej Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach. W dniu 21.12.2017r., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS. Z dniem 22.01.2018r. dokonano wpisu podziału Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna. Natomiast w dniu 28.02.2018r. dokonano ostatecznego  wpisu w Agencji Komunalnej Spółka z o.o. w Brzeszczach zamykającego podział Spółki. Aktualnie kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. wynosi 58 280 380,00 zł.

 

2. Rada Nadzorcza

Piotr CZARNYNOGA Przewodniczący
Mirosław DUŻY Wiceprzewodniczący
Jan JANIK Sekretarz
Tomasz BANASIK Członek
Bolesław BLIŹNIAK Członek
Bronisław GEMBALCZYK Członek
Dariusz GNIZA Członek
Maciej HARAT Członek
Jolanta POŁAP Członek

 

3. Zarząd

Krzysztof ZALWOWSKI Prezes Zarządu
Marek DYGOŃ Wiceprezes
Aleksandra ZAMASZ Wiceprezes

 

4. Prokurenci

Dariusz WOJTAL

Dyrektor ds. Finansowo-Inwestycyjnych. Główny Księgowy

Damian MAGUDA Dyrektor ds. Utrzymania i Rozwoju Rynku oraz Optymalizacji Zasobów Ekonomicznych

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera