Logo BIP
Logo BIP

Struktura własnościowa RPWiK Tychy S.A.

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa została utworzona na czas nieoznaczony, w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, w trybie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.). Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym w okresie działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego.

Spółka rozpoczęła działalność 1 grudnia 2004 r., po Postanowieniu Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.11.2004 r. o jej rejestracji pod nr KRS:0000219629.

Kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. podzielony został na 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A, o numerach od nr A 000000001 do nr A 007000000. W dniu 18 października 2007 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Tychy, zawarto umowę nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Działając na mocy art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), Skarb Państwa przeniósł nieodpłatnie na rzecz miasta Tychy 5.950.000 szt. akcji RPWiK Tychy S.A., stanowiących 85% wszystkich akcji Spółki. Pozostała pula 15% (tj.1.050.000 szt. akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł) przeznaczona została dla uprawnionych pracowników.

Po przekazaniu, w 2010 roku, akcji Spółki, przez miasto Tychy, samorządom obsługiwanym przez nią,  struktura własnościowa Spółki przedstawiała się następująco (wg ilości posiadanych akcji): Tychy – 2.566.355 akcji (36,66% kapitału zakładowego), pracownicy – 1.047.394 (14,96%), Orzesze – 557.141 (7,96%), Bieruń – 519.328 (7,42%), Łaziska Górne – 454.407 (6,49%), Wyry – 438.088 (6,26%), Czechowice-Dziedzice – 428.977 (6,13%), Brzeszcze – 345.605 (4,94%), Lędziny – 300.178 (4,29%), Bojszowy – 206.589 (2,95%)  i Kobiór – 135.938 (1,94%). Pracownicy objęli 1.047.394 akcje (14,96% kapitału zakładowego).

6 sierpnia 2013 roku, NWZA podjęło uchwałę zatwierdzającą Plan podziału RPWiK Tychy S.A., przez wydzielenie w drodze przeniesienia, części majątku Spółki do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach. Natomiast w dniu 11 października 2013 roku, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS, sankcjonujących decyzje wynikające z Planu podziału Spółki. Z tą datą wszystkie 428.997 akcji Gminy Czechowice – Dziedzice zostały unicestwione, a kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. został obniżony o 4.289.770,00 zł i wynosił wówczas 65.710.230,00 zł.

Z dniem 22 stycznia 2018 roku, w wyniku trwającego podziału Spółki, wszelkie prawa i obowiązki, w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Tychy, zostały przejęte przez Regionalne Centrum Gospodarki-Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach. W efekcie dokonanego podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, z dniem 28 lutego 2018 roku wszelkie prawa i obowiązki w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Brzeszcze, zostały przejęte przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach. Realizacja powyższego procesu spowodowała obniżenie kapitału zakładowego do wysokości 56.581.970,00 zł, oraz zmianę struktury akcjonariatu, którego łączna ilość akcji wyniosła wówczas 5.658.197szt.

Aktualnie kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. wynosi 58 280 380,00 zł zł.

Aktualnie akcjonariuszami RPWiK Tychy S.A. są miasta i gminy: Tychy, Orzesze, Bieruń, Łaziska Górne, Wyry, Brzeszcze, Lędziny, Bojszowy, Kobiór oraz osoby fizyczne i prawne.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera