rpwik-bip-e1588857250815.png
rpwik-bip-white.png

Struktura własnościowa RPWiK Tychy S.A.

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa została utworzona na czas nieoznaczony, w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, w trybie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.). Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym w okresie działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego.

Spółka rozpoczęła działalność 1 grudnia 2004 r., po Postanowieniu Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.11.2004 r. o jej rejestracji pod nr KRS:0000219629.

Kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. podzielony został na 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A, o numerach od nr A 000000001 do nr A 007000000. W dniu 18 października 2007 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Tychy, zawarto umowę nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Działając na mocy art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), Skarb Państwa przeniósł nieodpłatnie na rzecz miasta Tychy 5.950.000 szt. akcji RPWiK Tychy S.A., stanowiących 85% wszystkich akcji Spółki. Pozostała pula 15% (tj.1.050.000 szt. akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł) przeznaczona została dla uprawnionych pracowników.

Po przekazaniu, w 2010 roku, akcji Spółki, przez miasto Tychy, samorządom obsługiwanym przez nią,  struktura własnościowa Spółki przedstawiała się następująco (wg ilości posiadanych akcji): Tychy – 2.566.355 akcji (36,66% kapitału zakładowego), pracownicy – 1.047.394 (14,96%), Orzesze – 557.141 (7,96%), Bieruń – 519.328 (7,42%), Łaziska Górne – 454.407 (6,49%), Wyry – 438.088 (6,26%), Czechowice-Dziedzice – 428.977 (6,13%), Brzeszcze – 345.605 (4,94%), Lędziny – 300.178 (4,29%), Bojszowy – 206.589 (2,95%)  i Kobiór – 135.938 (1,94%). Pracownicy objęli 1.047.394 akcje (14,96% kapitału zakładowego).

6 sierpnia 2013 roku, NWZA podjęło uchwałę zatwierdzającą Plan podziału RPWiK Tychy S.A., przez wydzielenie w drodze przeniesienia, części majątku Spółki do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach. Natomiast w dniu 11 października 2013 roku, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS, sankcjonujących decyzje wynikające z Planu podziału Spółki. Z tą datą wszystkie 428.997 akcji Gminy Czechowice – Dziedzice zostały unicestwione, a kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. został obniżony o 4.289.770,00 zł i wyniósł 65.710.230,00 zł.

Z dniem 22 stycznia 2018 roku, w wyniku trwającego podziału Spółki, wszelkie prawa i obowiązki, w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Tychy, zostały przejęte przez Regionalne Centrum Gospodarki-Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach. W efekcie dokonanego podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, z dniem 28 lutego 2018 roku wszelkie prawa i obowiązki w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Brzeszcze, zostały przejęte przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach. Realizacja powyższego procesu spowodowała obniżenie kapitału zakładowego do wysokości 56.581.970,00 zł, oraz zmianę struktury akcjonariatu, którego łączna ilość akcji wynosi 5.658.197.

Aktualnie akcjonariuszami RPWiK Tychy S.A. są miasta i gminy: Tychy, Orzesze, Bieruń, Łaziska Górne, Wyry, Brzeszcze, Lędziny, Bojszowy, Kobiór oraz osoby fizyczne i prawne.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera